Freepik

ระบบอัตโนมัติ (AUTOMATION) คืออะไร?

ระบบอัตโนมัติ (AUTOMATION) หรือ เทคโนโลยีอัตโนมัติ เป็นระบบที่สามารถทำงานได้เอง แค่ผ่านการรันโปรแกรมที่ได้ตั้งระบบไว้ และ ระบบอัตโนมัตินี้ ไม่จำเป็นต้องใช้คำสั่งจากมนุษย์ทุกครั้งไป ในแต่ละการทำงาน ช่วยในการควบคุม สั่งงาน หรือรับคำสั่งงานต่างๆ รวมถึงกำหนดการทำงาน ของระบบควบคุมอัตโนมัติ ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

Share
Share
Share